Systemický koučing a life koučing

„Systém nie je súčtom jednotlivých častí, ale je výsledkom interakcií medzi týmito časťami.“ - Russel Ackoff (1919-2009)

MUDr. Elena Marušáková je certifikovaným koučom, členom ICF a absolvovala viacero výcvikov vrátane výcviku v systemických konšteláciách vo Veľkej Británii pod odborným vedením Johna Whittingtona autora bestselleru Systemic Coaching and Constellation. Koučing poskytuje v slovenskom aj anglickom jazyku. Systemický koučing vychádza z princípov Berta Hellingera a v súčasnosti je jedným z najefektívnejších koučingových prístupov. V mnohých štátoch je číslom jedna vo veľkých či stredne veľkých organizáciách. Základom je koučing zameraný na organizáciou, na zlepšenie a zefektívnenie fungovania organizácie ako živého celku tvoreného jednotlivcami.

Väčšina organizácií odráža základné princípy fungovania:

  • potreba súnáležitosti k systému
  • rovnováha medzi dávaním a braním
  • potreba hierarchie alebo poriadku v systéme (čas, kompetencia, prínos pre celok)
  • rešpektovanie reality

Vytvorením živej mapy vašej organizácie vám umožníme získať lepší náhľad na to ako to vo vašej organizácii funguje preskúmať svoje stratégie a zhodnotiť svoje možnosti.Ponúkame vám spätnú väzbu, ktorá vám pomôže zhodnotiť vašu realitu a možnosti.Cieľ stanovený na začiatku dosiahneme pomocou skupinového koučingu v kombinácii s individuálnym koučingom. Dĺžka závisí od samotného cieľa a môže trvať od 1 mesiaca až po 12 mesiacov.

Systémový koučing je vhodný ak

  • sa neustále opakujú rovnaké problémy
  • máte v organizácii „horúce kreslo“
  • potrebujete vykonať v organizácii zmenu stratégie
  • ste pred alebo v procese alebo po organizačnej zmene, fúzii, transformácii
  • ste pred dôležitým rozhodnutím
  • sa vaša organizácia nadmerne zameriava svoje interné problémy

MUDr. Elena Marušáková je zároveň aj certifikovaným psychoterapeutom a je uvedená v Zozname psychoterapeutov. Systemický prístup využíva aj v individuálnom koučingu, life koučingu a rodinnom prístupe. Aplikuje kognitívne behaviorálny prístup, interpersonálny prístup, rodinné konštelácie. Aktívne používa hypnózu ak je to vhodné, pričom výcvik v základnej ako aj aplikovanej hypnóze absolvovala v USA.